โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. สผ. จำกัด มหาชน

(โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน)

ความเป็นมา

พื้นที่เขตบางขุนเทียนเป็นบริเวณเดียวของกรุงเทพมหานครฯที่ติดชายทะเล พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสีเขียว ปัจจุบันมีสภาพเป็นนากุ้ง ปู และมีการเพาะเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ในบริเวณใกล้ทะเล ส่วนใหญ่จะเป็นการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ (Extensive) ปัญหาของพื้นที่บางขุนเทียนคือการที่เป็นบริเวณรับน้ำจากกรุงเทพฯชั้นในซึ่งเป็นน้ำทิ้งจากครัวเรือน และรับน้ำจากทางเหนือของเขตซึ่งเป็นโรงงาน ส่วนมากจะเป็นโรงงานขนาดกลางและเล็กซึ่งมีการบำบัดน้ำเสียบ้างหรือไม่มีเลย จึงมีการปลดปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ นอกจากนี้แล้ว การกัดเซาะชายฝั่งโดยคลื่นก็นับเป็นปัญหาของเขตที่สำคัญอีกประการ

ป่าชายเลนซึ่งเดิมมีพื้นที่ในเขตอยู่เป็นบริเวณกว้าง ได้ลดลงอย่างมากจากการขยายตัวของเมือง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการกัดเซาะชายฝั่ง ทางกทม.   สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้มีโครงการที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนอยู่บ้างแล้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะที่มีวิทยาเขตอยู่ในพื้นที่ ได้ถือว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอาชีพของชุมชนเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วย

จากการร่วมหารือกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน ในแนวทางที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม มจธ. และสำนักงานเขตฯได้ตกลงที่จะกำหนดพื้นที่ริมฝั่งคลองโดยจะขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการปลูกและดูแลโดยมีค่าแรง ค่าดูแลให้แก่ชาวบ้าน ร่วมกับการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การที่โครงการจะประสบความสำเร็จ นอกจากความร่วมมือของชุมชน ความรู้สึกในการมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันแล้ว การมีคำแนะนำเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน ในโครงการได้เรียนเชิญ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ สำนักงานเขตฯ จะเป็นหน่วยที่ประสานกับชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นหน่วยที่ประสาน ติดตามงานให้เป็นตามแผน จัดการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนให้ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ติดตามข้อมูลเชิงวิชาการ เช่น อัตราการอยู่รอด อัตราการเจริญเติบโตของพืช ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เป็นต้น

                ระยะเวลาตลอดโครงการเป็นเวลา 5 ปี โดยจะเริ่มปลูกในปีแรก และจะมีการติดตาม ดูแลตลอด เพื่อให้มีการอยู่รอดสูงสุด โดยจะมีการปลูกทดแทน ทางมหาวิทยาลัย สนับสนุนด้านกำลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการบางส่วน และสำนักงานเขตบางขุนเทียนช่วยสนับสนุนการประสานงาน โดยภายในโครงการปลูกป่าฯ ยังแบ่งออกเป็นโครงการย่อยเพื่อการวิจัยร่วมทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ครงการวิจัย: Ecobehavioral Profile of a Semi-provisioned Long-tailed Macaque (Macaca fascicularis)

Population in Bangtaboon (Thailand) and Implications for Conservation

โครงการวิจัย: ชุมชนนกน้ำในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (Waterbirds Community in Bangkhuntien District, Bangkok)

โครงการวิจัย: การติดตามคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนในบริเวณ บางขุนเทียน กทม. และการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงแบบ Extensive ด้วยระบบ Polyculture

โครงการวิจัย : ระดับการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำ การดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำโดยไม้โกงกาง และ ความสามารถในสะสมโลหะหนักของหอยแมลงภู่เเพื่อใช้ติดตามการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม

โครงการวิจัย : การจัดการทรัพยากรปูแสม ต.บางตะบูน จ.เพชรบุรี และ บ้านต้นลำแพน ต.ยี่สาร จ.สมุทรสงคราม และ ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเพิ่มอัตรารอดของลูกปูแสมวัยอ่อน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s